Udvalgt

Generalforsamling 2023

Ekstra information

Vandspild

Jeg har noteret følgende ud fra din mail af 18.2.2023

 1. Vandforbrug på hovedmåler 2.798 m3
 2. Minus 98 m3 der er brugt på Flaskevej 117 og 124
 3. = Forbrug på hovedmåler 2.700 m3
 4. Aflæst forbrug 2.576 m3
 5. = Spild 124 m3
 6. Spildprocent 4,59 %

Budget

Kloak og vand

Hvis andelsindskuddet skal være intakt – skal der opkræves et engangsbeløb i 2023 på kr. 1.050 + moms i vand og kloak.

 1. Egenkapital 31.12.2022 (udover andelsindskuddet) kr. -50.462
 2. Budgetteret underskud 2023 kr. -119.913
 3. = kr. -170.375 delt med 166 = kr. 1.026,36.

2024 – forhøjelse af fastafgift

Hvis de budgetterede beløb for årets drift er korrekte – har jeg nedenfor korrigeret for de engangsindtægter/omkostninger der er i 2023.

… og så vil der herefter været et underskud på kr. -100.593 – som skal dækkes af forhøjelse af fastafgiften.

Underskuddet ifølge budget:

 1. Kr. -119.913
 2. Engangsopkrævning retur -79.680
 3. Engangsudgift etablering el stander kr. +75.000
 4. Engangsudgift webside kr. +24.000
 5. = underskud herefter = kr. -100.593
 1. Forhøjelse af fastafgiften kr. 600 x 166 = kr. 99.600.

Fastafgiften skal sættes op med kr. 600 + moms – hvis budgettet skal gå i nul.

Fastafgift 2024 herefter kr. 775 + 600 = 1.375 + moms = kr. 1.715,75.

Grundejerforening

 1. Underskud budget kr. -75.750 ( delt med 166 = kr. 456,33
 2. Egenkapital kr. 294.217

Så der er plads til at egenkapitalen kan dække underskuddet

Digelag

 1. Underskud budget kr. -8.500
 2. Egenkapital kr. 224.866

Så der er plads til at egenkapitalen kan dække underskuddet

Det var lige, hvad jeg kunne byde ind med 😊

Rigtig god weekend.

Med venlig hilsen

MS Revision ApS, Registreret Revisionsvirksomhed,
medlem af FSR – Danske Revisorer

Lotte Renbo Andersen, Registreret Revisor,
medlem af FSR – Danske Revisorer
Thygesensvej 2, 5450  Otterup

Udvalgt

Ordinær generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling 2023

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i Andelsselskabet Dalbybugten, Amba.

Onsdag den 26. april 2023 – kl. 19.00 i

Hjallese forsamlingshus, Hjallesegade 31, 5260 Odense S

Dagsorden jf. vedtægter:

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jan Dorch Hansen.
 2. Formandens beretning for de forløbne år.
 3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Resultatopgørelse for 2022 gennemgås af Revisor Lotte Renbo Andersen.
 4. Fremlæggelse af budget 2023.
 5. Fastsættelse af kontingenter og bidrag. Vand/kloak, grundejerforening og dige bidrag, bestyrelsen foreslår nødvendig kontingentstigning.
 6. Indkomne forslag fra andelshavere og bestyrelse. Ingen forslag er modtaget.
 7. Valg af formand, lige år dvs. ikke aktuelt.
 8. Valg af kasserer, ulige år.  Agnes modtager genvalg.
 9. Bestyrelserne for fællederne 1-6 har hver valgt et bestyrelsesmedlem, samt en suppleant til Amba bestyrelsen. Navnene oplyses på generalforsamlingen
 10. Valg af medlemmer af Dige laget Dalbybugten. Udvalget består af 3 – 4 medlemmer der vælges for et år ad gangen.  Formand Leif Lau Jeppesen modtager genvalg. Nye medlemmer efterlyses til udvalget.
 11. Valg af 2 revisorer. Henrik Rasmussen og Kurt Kjærsgård modtager genvalg.
 12. Valg af 2 revisor suppleanter. Jess Rennen og Anni Stolzenbach
 13. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor. Lotte Renbo Andersen, den nuværende foreslås at fortsætte.
 14. Eventuelt, det meste kan drøftes men intet kan besluttes

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udvalgt

Nyt år 2022

Et nyt år 2022 er godt i gang og en ny sæson venter med de opgaver der skal løses i år. Grundet den lange corona pandemi og vekslende op og nedlukninger mv. er der mange ting der skal tages fat på.

Havde vi kunne afholde ordinær generalforsamling i 2020, kunne vi have fortalt at vandspildet var nedbragt til ca. 110 m3, hvilket er acceptabelt. Men i 2021 og nu igen 2022 kan vi oplyse der er en kraftig stigning i spild hvilket ikke kan accepteres. I mellemtiden er der nu monteret en digital hovedvandmåler hvor vi kan se minimumsforbruget minut for minut og derved begynde at spore hvor vandet forsvinder hen. De store udsving kan ikke skyldes en utæthed og vi må formode at der er en slags ”hane til åben/luk” for at dette kan ske. I samarbejde med Mesinge vandværk kan vi få at vide præcis hvornår minimums flow starter og stopper. I øjeblikket er status normalt vandspild (hvad vandværker anser som almindeligt) i vores anlæg.

Bestyrelsen i Amba blev stævnet af Tina og Hans Nielsen grundet vedtægtsændringerne i 2019. Deres påstand den gang var der skulle være 100% enighed for at ændre vores vedtægter. Påstanden er ændret flere gange i forløbet. Sagen skulle have været afholdt i 2021, men blev af personlige forhold ved sagsøger udsat til 31. marts 2022. Bestyrelsen imødeser retsmødet og en endelig afgørelse af sagsanlæget. Skulle det falde ”forkert ud” søges højere retsinstans (ankesag) for en afgørelse, så det kan være lange udsigter til en afgørelse.

På et tidspunkt modtager jeg en E-mail fra Kerteminde kommune hvor det oplyses ”der er givet tilladelse til opførelse af bade/bådebro i Midskov gamle havn”. Jeg skriver til Kerteminde kommune for at høre om hvordan en sådan tilladelse kan gives uden at kontakte formanden for de omkring liggende grundejerforeninger mm. Etableringen af et antal overnatningsmuligheder med toilet og bål sted er fint, men skal det være samlingspunkt for udefra kommende vandscootere mv.?  Jeg ville have uddybet hvad det vil betyde med hensyn til motorbåde, vandscootere mv. og hvem der skal føre tilsyn med området, idet en øgning af støjen fra netop vandscootere og speedbåde mv. ikke er ønskeligt. Efterfølgende drøftelser med den resterende bestyrelse viste der var fuld enighed i bestyrelsen på daværende tidspunkt. Efterfølgende har det det vist sig der flere der ligeledes ikke ønsker mere motorstøj i området. Indsigelsen blev fastholdt, idet der ikke kunne oplyses noget om de forhold jeg havde spurgt om. Det er helt og alene mig som formand der har ansvaret for indsigelsen mod opførelsen af bade/bådebro.

Emnet har vist sig at dele vandene for og imod projektet. Vi kan ikke imødekomme alles ønsker og meninger så der vil naturligvis aldrig være fuld enighed omkring dette. Folk (bestyrelser) bliver valgt til nogle poster som de forsøger at udføre så vidt det er muligt. Jeg tager naturligvis konsekvensen af dette til næste generalforsamling.

Næste generalforsamling 26. april 2022

Næste generalforsamling er planlagt til 26. april, i Hjallese forsamlingshus. Der kommer naturligvis en indkaldelse jf. vedtægterne.

Formanden er på naturligt valg i år og kassereren mangler valg fra sidste år. Valg skal afholdes for begge poster. Kandidater der ønsker at opstille må gerne henvende sig til bestyrelsen så vi kan lave en ”liste” over interesserede.

Vi har i Amba (Villy) modtaget et brev fra Kerteminde forsyning om afledning af spildevand. Jf. forsyningens målinger afleder vi fra vores område ALT for meget spildevand, i forhold til det vi køber af vandværket, ergo der må på en eller anden vis komme overflade/regnvand i kloarkerne. Det er meget store mængder der er tale om.

Aftalen med forsyningen er vi nu opfordrer alle i Dalbybugten om at kontrollere deres regnvands afledning! Det må ikke komme i vores          kloaker. Der er ikke mistanke om nogen bevist afleder deres tagrender i kloarken, men mange har købt/overtaget huse uden at vide hvordan disse forhold er på deres grund, så igen tjek det lige af og få tingene bragt i orden for jeres egen og alle øvriges skyld.

Rensningsanlægget er slet ikke gearet til de ekstra mængder vand og her taler vi over en mio. kr. ekstra i afledningsafgift. Så hvis vi ikke får styr på afledningen kommer der en inspektion, hvad vi ikke er interesseret i.

Så har vi det tilbagevendende problem med vores veje. De bliver slidt og i ret dårlig stand, specielt efterår og vinter. Vejene renoveres grundigt inden en ny sæson, herefter ligger der vejfyld på P-arealet ved Østerende til fri afbenyttelse. Til orientering har Østerende indført en fælles arbejdsdag hvor veje og strand bliver renoveret/renset i egen fælled. Godt initiativ som virker ret godt.

Til sidst i denne omgang, har bestyrelsen besluttet at hæve m3 prisen for vandværksvand, med 2,- kr. pr m3. Det betyder en stigning på ca. 40-50,- kr pr husstand årligt. M3 prisen er stadig vildt lav i forhold til priserne i Kerteminde, Odense, Nyborg, mv. hvor priserne er væsentligt højere.

Dette er sendt til alle repræsentanter i Amba bestyrelsen til videre fordeling til medlemmerne den, 21/1-2022.

Venlig hilsen

Eddie Rasmussen

Formand Amba

Udvalgt

Snart generalforsamling

Til medlemmerne af Amdelsforeningen Amba, Dalby bugten.

Sommeren går på hæld og der bliver koldere og koldere den næste tid, selvom vi ofte lige når at få en god lun periode sidst på sæsonen.

Håber i alle har nyde de seneste måneder.

Når alle medlemmer af Amba bestyrelsen har afholdt deres ferier og tilbage meldt til mig, hvornår de er det, indkaldes der til et bestyrelses møde, hvor blandt andet afviklingen af ”generalforsamlingerne” der afholdes i forlængelse af hinanden, eller evt. anden model skal fastsættes.

Jeg håber snart at kunne vende tilbage med dato for disse generalforsamlinger.

Venlig hilsen

Eddie Rasmussen

Fung. Formand Amba

Udvalgt

Generalforsamling aflyst

Generalforsamlingen er aflyst ! Læs meddelelsen

Aflysning af ordinær generalforsamling, onsdag den 22. april 2020.

Grundet CORONA pandemien og de begrænsninger der er i denne forbindelse, aflyses ovenstående forsamling.

Ny generalforsamling afholdes den 2. september 2020 i stedet, samme tid kl. 19.00 og sted, Hjallese forsamlingshus, forudsat myndighederne giver tilladelse hertil.

Generalforsamlingen afholdes med samme dagsorden/program som var det den oprindeligt planlagte forsamling.

Alle møde dokumenter vedrørende mødet, blev lagt på vores hjemmeside den 19. marts, af vores Webmaster. Her vil al fremtidig oplysning om status for afholdelse af generalforsamlingen offentliggøres som tidligere udmeldt.

Den øvrige bestyrelse har i tråd med min udmelding om ikke at fortsætte i en ny valg periode, skriftligt meddelt mig, de ikke længere ønsker at arbejde i Amba bestyrelsen med samme begrundelse som jeg har udmeldt.

Det betyder bestyrelsen stiller deres pladser til rådighed for generalforsamlingen.

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Eddie Rasmussen

Formand

Ordinær generalforsamling

Andelsselskabet Dalbybugten A.m.b.a.

CVR-nummer 14 49 30 85

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i Andelsselskabet Dalbybugten, Amba.

Onsdag den 26. april 2022 – kl. 19.00 i

Hjallese forsamlingshus, Hjallesegade 31, 5260 Odense S

Dagsorden jf. vedtægter:

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår adv. Sesilie Munk.
 2. Formandens beretning for de forløbne år.
 3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Herunder dige. Resultatopgørelser for 2019-21 gennemgås af Revisor Lotte Renbo Larsen.
 4. Fremlæggelse af budget 2022
 5. Fastsættelse af kontingenter og bidrag. Vand/kloak, grundejerforening og dige bidrag.
 6. Indkomne forslag fra andelshavere og bestyrelse
 7. Valg af formand, lige år dvs. i år
 8. Valg af kasserer, ulige år. Skal vælges for 1. år nu. Agnes modtager valg.
 9. Bestyrelserne for fællederne 1-6 har hver valgt et bestyrelsesmedlem, samt en suppleant til Amba bestyrelsen. Navnene oplyses på generalforsamlingen
 10. Valg af medlemmer af Dige laget Dalbybugten. Udvalget består af 3 – 4 medlemmer der vælges for et år ad gangen. Glen Frank og Leif Lau Jeppesen modtager genvalg. Holger Hornemann opstiller.
 11. Valg af 2 revisorer. Henrik Rasmussen og Kurt Kjærsgård modtager genvalg.
 12. Valg af 2 revisor suppleanter. Jess Rennen og Anni Stolzenbach
 13. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor. Lotte Renbo Larsen, den nuværende foreslås at fortsætte.
 14. Eventuelt, det meste kan drøftes men intet kan besluttes

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Eventuelle indkomne forslag samt de fulde regnskaber, budgetter samt andre relevante bilag kan læses på hjemmesiden.

Generalforsamling i Østerende

Til andelshaverne i Østerende.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag den 16. marts 2022 kl. 19.00

i Dalumhallen, Mejerivej 1, 5260 Odense S.

Andelshavere, som kunne tænke sig at hjælpe foreningen som bestyrelsesmedlem eller suppleant, bedes kontakte bestyrelsen.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020 og 2021 til godkendelse

samt budget for 2022

 • Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen foreslår kontingentstigning på 50 kr. pr. kvartal
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er:

Henrik Nielsen for 1 år – modtager genvalg

Birgitte Hansen for 1 år – modtager genvalg

Jette Bro Jørgensen for 1 år – modtager genvalg

Teddi Clift for 2 år – modtager genvalg

Eddie Rasmussen for 2 år – modtager genvalg

 • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter – på valg er:

Knud Andersen

Lars Hansen

 • Valg af 2 revisorer – på valg er:

Bent Jensen

Jørgen Pindstofte

 • Valg af 1 revisorsuppleant – på valg er:

Rene Bakke

 • Eventuelt

Vel mødt til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Vedlagt: Regnskab 2020 og 2021 – Budget for 2022