Ordensregler

Ordensregler for Andelsselskabet Dalbybugten AMBA

Affald og bål

Alle former for affald skal som udgangspunkt afleveres på genbrugsstationen. Affald må ikke henkastes på stranden eller Dalbybugtens lokalområde.

Haveaffald må ikke afbrændes i sommerhalvåret (1. april – 30 september, Sct. Hans undtaget). Andre former for bål på stranden eller på egen grund må kun antændes såfremt røggener eller fare for omgivelserne kan udelukkes. Bål på stranden skal være under opsyn, mens det brænder. Bålet slukkes og resterne fjernes efter brug.

Diget

Færdsel og ophold på diget er ikke tilladt. De markerede overgange må benyttes til at passere diget.

Digelaget sørger for nødvendig slåning af græsset på diget. Det er tilladt for andre at bidrage til græsslåningen, dog må der ikke klippes for tæt eller tit (8-10 cm klippehøjde samt mindst tre ugers interval mellem klipninger kræves).

På indersiden af diget skal en bræmme på 2 meter friholdes for hybenroser og anden større vegetation samt faste hegn. Friarealet skal hindre at vegetationen invaderer diget og sikre uhindret færdsel ved en eventuel nødsituation. Enkelte parceller har lovmedholdelige rækværker og andre installationer tættere på diget end 2 meter.

På ydersiden af diget slås græsset samt vegetationen på forstranden i en afstand af ca. 15 meter fra toppen af diget. På dette areal må der ikke anbringes både eller andre forhindringer for slåningen. Diget såvel som forstranden skal friholdes for opvækst af hybenroser, tidsler og andet ’ukrudt’ med stive stilke. Alle bør deltage.

Både, trailere, borde og bænke, samt andre større genstande kan i sommerhalvåret (1/4 -30/9) placeres på stranden foran den del af diget, der ikke er udsat for slåning.

I vinterhalvåret skal alle større emner fjernes fra stranden og pladsen foran diget for at undgå, at de ved stormflod driver ind i og dermed risikerer at ødelægge diget. Det er de enkelte fælleder, der er ansvarlige for, at deres del stranden ryddes inden 1/10 samt ved eventuelle tidligere varsler om storm og ekstremt højvande.

Lette robåde på håndtrailere kan trækkes over de overgange, hvor der er plads. Tungere både på autotrailer henvises til den funderede overgang ved Svalevej.

Forankring af både

Spidsankre må kun anvendes på dybder, som er større end 1,5 meter ved lavvande. Fortøjningspæle er ikke tilladt. Betonklodser skal nedgraves, så overkanten ikke frembyder fare for badende.

Hunde og katte

Hunde skal føres i snor på stranden og på Dalbybugtens område i sommerhalvåret (1/4-30/9). Hundelorte skal opsamles overalt og hele året.

Katte må ikke efterlades i området, når ejerne ikke bebor deres hus.

Kørsel og støj

Hastighedsgrænsen er 15 km/time i hele Dalbybugtens område. Grænsen er retsgyldig og fornuftig i forhold til det generelt dårlige udsyn i områdets tætte bebyggelse. Parkering skal så vidt muligt foregå på egen grund og i alle tilfælde uden at forhindre udsyn og fremkommelighed. Af hensyn til støjgenerne skal kørsel i området begrænses til det absolut nødvendige: til- og frakørsel.

Motoriserede redskaber samt andet støjende værktøj må i sommerperioden (1/4 – 30/9) ikke bruges før 09:00, i middagsperioden 12:00-14:00, samt efter 19:00. Der ud over forventes almindelig hensyntagen. Reglen gælder ikke for betalte håndværkere.

Sandorme

Huller efter gravning af sandorme skal dækkes. Pumpning af sandorm er ikke tilladt.

Flytning og salg

Ændring af privatadresser (herunder e-mail og telefon) skal meddeles kassereren i Dalbybugten AMBA samt formad og kasserer i de enkelte fælleder. Salg af sommerhus skal foregå efter reglerne i foreningens vedtægter.

Lokalplan

Gældende lokalplan fra Kerteminde kommune sætter grænser for højden af levende hegn, beplantninger og rækværk samt bygninger. Disse grænser skal selvsagt overholdes.

Udlejning

Medlemmer, der udlejer deres sommerhuse, har pligt til at gøre lejere bekendt med ordensreglerne for Dalbybugten. Et eksemplar af reglerne skal være lagt frem i de udlejede sommerhuse.

Revideret november 2021