Nyt år 2022

Et nyt år 2022 er godt i gang og en ny sæson venter med de opgaver der skal løses i år. Grundet den lange corona pandemi og vekslende op og nedlukninger mv. er der mange ting der skal tages fat på.

Havde vi kunne afholde ordinær generalforsamling i 2020, kunne vi have fortalt at vandspildet var nedbragt til ca. 110 m3, hvilket er acceptabelt. Men i 2021 og nu igen 2022 kan vi oplyse der er en kraftig stigning i spild hvilket ikke kan accepteres. I mellemtiden er der nu monteret en digital hovedvandmåler hvor vi kan se minimumsforbruget minut for minut og derved begynde at spore hvor vandet forsvinder hen. De store udsving kan ikke skyldes en utæthed og vi må formode at der er en slags ”hane til åben/luk” for at dette kan ske. I samarbejde med Mesinge vandværk kan vi få at vide præcis hvornår minimums flow starter og stopper. I øjeblikket er status normalt vandspild (hvad vandværker anser som almindeligt) i vores anlæg.

Bestyrelsen i Amba blev stævnet af Tina og Hans Nielsen grundet vedtægtsændringerne i 2019. Deres påstand den gang var der skulle være 100% enighed for at ændre vores vedtægter. Påstanden er ændret flere gange i forløbet. Sagen skulle have været afholdt i 2021, men blev af personlige forhold ved sagsøger udsat til 31. marts 2022. Bestyrelsen imødeser retsmødet og en endelig afgørelse af sagsanlæget. Skulle det falde ”forkert ud” søges højere retsinstans (ankesag) for en afgørelse, så det kan være lange udsigter til en afgørelse.

På et tidspunkt modtager jeg en E-mail fra Kerteminde kommune hvor det oplyses ”der er givet tilladelse til opførelse af bade/bådebro i Midskov gamle havn”. Jeg skriver til Kerteminde kommune for at høre om hvordan en sådan tilladelse kan gives uden at kontakte formanden for de omkring liggende grundejerforeninger mm. Etableringen af et antal overnatningsmuligheder med toilet og bål sted er fint, men skal det være samlingspunkt for udefra kommende vandscootere mv.?  Jeg ville have uddybet hvad det vil betyde med hensyn til motorbåde, vandscootere mv. og hvem der skal føre tilsyn med området, idet en øgning af støjen fra netop vandscootere og speedbåde mv. ikke er ønskeligt. Efterfølgende drøftelser med den resterende bestyrelse viste der var fuld enighed i bestyrelsen på daværende tidspunkt. Efterfølgende har det det vist sig der flere der ligeledes ikke ønsker mere motorstøj i området. Indsigelsen blev fastholdt, idet der ikke kunne oplyses noget om de forhold jeg havde spurgt om. Det er helt og alene mig som formand der har ansvaret for indsigelsen mod opførelsen af bade/bådebro.

Emnet har vist sig at dele vandene for og imod projektet. Vi kan ikke imødekomme alles ønsker og meninger så der vil naturligvis aldrig være fuld enighed omkring dette. Folk (bestyrelser) bliver valgt til nogle poster som de forsøger at udføre så vidt det er muligt. Jeg tager naturligvis konsekvensen af dette til næste generalforsamling.

Næste generalforsamling 26. april 2022

Næste generalforsamling er planlagt til 26. april, i Hjallese forsamlingshus. Der kommer naturligvis en indkaldelse jf. vedtægterne.

Formanden er på naturligt valg i år og kassereren mangler valg fra sidste år. Valg skal afholdes for begge poster. Kandidater der ønsker at opstille må gerne henvende sig til bestyrelsen så vi kan lave en ”liste” over interesserede.

Vi har i Amba (Villy) modtaget et brev fra Kerteminde forsyning om afledning af spildevand. Jf. forsyningens målinger afleder vi fra vores område ALT for meget spildevand, i forhold til det vi køber af vandværket, ergo der må på en eller anden vis komme overflade/regnvand i kloarkerne. Det er meget store mængder der er tale om.

Aftalen med forsyningen er vi nu opfordrer alle i Dalbybugten om at kontrollere deres regnvands afledning! Det må ikke komme i vores          kloaker. Der er ikke mistanke om nogen bevist afleder deres tagrender i kloarken, men mange har købt/overtaget huse uden at vide hvordan disse forhold er på deres grund, så igen tjek det lige af og få tingene bragt i orden for jeres egen og alle øvriges skyld.

Rensningsanlægget er slet ikke gearet til de ekstra mængder vand og her taler vi over en mio. kr. ekstra i afledningsafgift. Så hvis vi ikke får styr på afledningen kommer der en inspektion, hvad vi ikke er interesseret i.

Så har vi det tilbagevendende problem med vores veje. De bliver slidt og i ret dårlig stand, specielt efterår og vinter. Vejene renoveres grundigt inden en ny sæson, herefter ligger der vejfyld på P-arealet ved Østerende til fri afbenyttelse. Til orientering har Østerende indført en fælles arbejdsdag hvor veje og strand bliver renoveret/renset i egen fælled. Godt initiativ som virker ret godt.

Til sidst i denne omgang, har bestyrelsen besluttet at hæve m3 prisen for vandværksvand, med 2,- kr. pr m3. Det betyder en stigning på ca. 40-50,- kr pr husstand årligt. M3 prisen er stadig vildt lav i forhold til priserne i Kerteminde, Odense, Nyborg, mv. hvor priserne er væsentligt højere.

Dette er sendt til alle repræsentanter i Amba bestyrelsen til videre fordeling til medlemmerne den, 21/1-2022.

Venlig hilsen

Eddie Rasmussen

Formand Amba

Generalforsamling aflyst

Generalforsamlingen er aflyst ! Læs meddelelsen

Aflysning af ordinær generalforsamling, onsdag den 22. april 2020.

Grundet CORONA pandemien og de begrænsninger der er i denne forbindelse, aflyses ovenstående forsamling.

Ny generalforsamling afholdes den 2. september 2020 i stedet, samme tid kl. 19.00 og sted, Hjallese forsamlingshus, forudsat myndighederne giver tilladelse hertil.

Generalforsamlingen afholdes med samme dagsorden/program som var det den oprindeligt planlagte forsamling.

Alle møde dokumenter vedrørende mødet, blev lagt på vores hjemmeside den 19. marts, af vores Webmaster. Her vil al fremtidig oplysning om status for afholdelse af generalforsamlingen offentliggøres som tidligere udmeldt.

Den øvrige bestyrelse har i tråd med min udmelding om ikke at fortsætte i en ny valg periode, skriftligt meddelt mig, de ikke længere ønsker at arbejde i Amba bestyrelsen med samme begrundelse som jeg har udmeldt.

Det betyder bestyrelsen stiller deres pladser til rådighed for generalforsamlingen.

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Eddie Rasmussen

Formand

Nyt fra bestyrelsen november 2019

Orientering fra bestyrelsen.

Ændring af vedtægterne, jf. beslutningen på den ordinære generalforsamling d.å., så de er nutidige og der ikke er ”smuthuller”, er nu nået en formulering.

Ønsket i bestyrelsen, for at afslutte dette punkt, er en ekstraordinær generalforsamling for godkendelse af disse, nærmere betegnet

Onsdag den 20. november kl. 19.00

I Mesinge forsamlingshus

Indkaldelsen udsendes uge 44 i forbindelse med vandmåler aflæsningen.

Det må tydeliggøres, at det er vigtigt så mange som muligt møder frem og tilkendegiver deres mening. Hvis du ikke selv kan deltage, så giv en nabo eller anden stemmeberettiget din fuldmagt med, så vi kan afslutte dette punkt.

Digerne er klippet for sidste gang i år og vi håber efterårets og vinterens eventuelle storme vil være milde.

På gensyn til ekstraordinær generalforsamling.

Venlig hilsen

Eddie Rasmussen

Formand Amba

Nyt fra bestyrelsen september 2019

Andelsselskabet Dalbybugten A.m.b.a.

CVR-nummer 14 49 30

Orientering fra bestyrelsen.

Sommeren er på retur og nætterne bliver koldere. Sommerhusfolket begynder at pakke sammen og flytter hjem til varmere boliger.

Vejene er netop i dag repareret igen. Det skulle være lavet inden pinse, men de var OK nok, så arbejdet blev udskudt til nu, inden det våde efterår, hvor de største skader sker. Kør roligt og undvig vandpytterne, så holder vejene bedre.

Bestyrelsen har tjekket op på vandspildet og nærmer sig nu et resultat. Det er ikke umiddelbart et hul i vores vandledninger der er tale om, så vi skal finde lækagen anden steds og det arbejdes der nu intenst på. Jeg har haft møde med Mesinge vandværk og formanden har nu har bevilliget en digital hovedvandmåler til Dalby bugten, som vil betyde en ekstra mulighed for os selv, at kontrollere vores forbrug døgnet rundt, mange tak for det.

Hvad angår sammenlægning af grunde og derved unddragelse af kontingent samt dige bidrag, kører stadig, med advokatbistand. Bestyrelsen håber på en mindelig løsning, selv om der er lidt ”modstand”.

Ændring af vedtægterne, så de er nutidige og der ikke er ”smuthuller” er tæt på en endelig formulering. Ønsket i bestyrelsen er en ekstraordinær generalforsamling i efteråret for godkendelse, nærmere herom når det er aktuelt.

Der er på det seneste solgt en del huse her i bugten, hvilket betyder nye folk og jeg håber de får den bedste modtagelse i de fælleder de nu træder ind i.

Jeg ønsker jer alle en god vinter og tak for en dejlig sommer med masser af folk i husene.

Venlig hilsenEddie Rasmussen

Formand Amba

Den ny bestyrelse

AMBA-bestyrelses-liste opdateret september 2019

En ny bestyrelse i 2019 blev valgt på generalforsamlingen . De har haft det første møde med konstituering af formand, næstformand, sekretær og kasserer. Læs referat af bestyrelsens møde. Læs også sidste nyt om dige og hjemmeside.