Generalforsamling 2023

Ekstra information

Vandspild

Jeg har noteret følgende ud fra din mail af 18.2.2023

 1. Vandforbrug på hovedmåler 2.798 m3
 2. Minus 98 m3 der er brugt på Flaskevej 117 og 124
 3. = Forbrug på hovedmåler 2.700 m3
 4. Aflæst forbrug 2.576 m3
 5. = Spild 124 m3
 6. Spildprocent 4,59 %

Budget

Kloak og vand

Hvis andelsindskuddet skal være intakt – skal der opkræves et engangsbeløb i 2023 på kr. 1.050 + moms i vand og kloak.

 1. Egenkapital 31.12.2022 (udover andelsindskuddet) kr. -50.462
 2. Budgetteret underskud 2023 kr. -119.913
 3. = kr. -170.375 delt med 166 = kr. 1.026,36.

2024 – forhøjelse af fastafgift

Hvis de budgetterede beløb for årets drift er korrekte – har jeg nedenfor korrigeret for de engangsindtægter/omkostninger der er i 2023.

… og så vil der herefter været et underskud på kr. -100.593 – som skal dækkes af forhøjelse af fastafgiften.

Underskuddet ifølge budget:

 1. Kr. -119.913
 2. Engangsopkrævning retur -79.680
 3. Engangsudgift etablering el stander kr. +75.000
 4. Engangsudgift webside kr. +24.000
 5. = underskud herefter = kr. -100.593
 1. Forhøjelse af fastafgiften kr. 600 x 166 = kr. 99.600.

Fastafgiften skal sættes op med kr. 600 + moms – hvis budgettet skal gå i nul.

Fastafgift 2024 herefter kr. 775 + 600 = 1.375 + moms = kr. 1.715,75.

Grundejerforening

 1. Underskud budget kr. -75.750 ( delt med 166 = kr. 456,33
 2. Egenkapital kr. 294.217

Så der er plads til at egenkapitalen kan dække underskuddet

Digelag

 1. Underskud budget kr. -8.500
 2. Egenkapital kr. 224.866

Så der er plads til at egenkapitalen kan dække underskuddet

Det var lige, hvad jeg kunne byde ind med 😊

Rigtig god weekend.

Med venlig hilsen

MS Revision ApS, Registreret Revisionsvirksomhed,
medlem af FSR – Danske Revisorer

Lotte Renbo Andersen, Registreret Revisor,
medlem af FSR – Danske Revisorer
Thygesensvej 2, 5450  Otterup

Ordinær generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling 2023

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i Andelsselskabet Dalbybugten, Amba.

Onsdag den 26. april 2023 – kl. 19.00 i

Hjallese forsamlingshus, Hjallesegade 31, 5260 Odense S

Dagsorden jf. vedtægter:

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jan Dorch Hansen.
 2. Formandens beretning for de forløbne år.
 3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Resultatopgørelse for 2022 gennemgås af Revisor Lotte Renbo Andersen.
 4. Fremlæggelse af budget 2023.
 5. Fastsættelse af kontingenter og bidrag. Vand/kloak, grundejerforening og dige bidrag, bestyrelsen foreslår nødvendig kontingentstigning.
 6. Indkomne forslag fra andelshavere og bestyrelse. Ingen forslag er modtaget.
 7. Valg af formand, lige år dvs. ikke aktuelt.
 8. Valg af kasserer, ulige år.  Agnes modtager genvalg.
 9. Bestyrelserne for fællederne 1-6 har hver valgt et bestyrelsesmedlem, samt en suppleant til Amba bestyrelsen. Navnene oplyses på generalforsamlingen
 10. Valg af medlemmer af Dige laget Dalbybugten. Udvalget består af 3 – 4 medlemmer der vælges for et år ad gangen.  Formand Leif Lau Jeppesen modtager genvalg. Nye medlemmer efterlyses til udvalget.
 11. Valg af 2 revisorer. Henrik Rasmussen og Kurt Kjærsgård modtager genvalg.
 12. Valg af 2 revisor suppleanter. Jess Rennen og Anni Stolzenbach
 13. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor. Lotte Renbo Andersen, den nuværende foreslås at fortsætte.
 14. Eventuelt, det meste kan drøftes men intet kan besluttes

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Ordinær generalforsamling

Andelsselskabet Dalbybugten A.m.b.a.

CVR-nummer 14 49 30 85

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i Andelsselskabet Dalbybugten, Amba.

Onsdag den 26. april 2022 – kl. 19.00 i

Hjallese forsamlingshus, Hjallesegade 31, 5260 Odense S

Dagsorden jf. vedtægter:

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår adv. Sesilie Munk.
 2. Formandens beretning for de forløbne år.
 3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Herunder dige. Resultatopgørelser for 2019-21 gennemgås af Revisor Lotte Renbo Larsen.
 4. Fremlæggelse af budget 2022
 5. Fastsættelse af kontingenter og bidrag. Vand/kloak, grundejerforening og dige bidrag.
 6. Indkomne forslag fra andelshavere og bestyrelse
 7. Valg af formand, lige år dvs. i år
 8. Valg af kasserer, ulige år. Skal vælges for 1. år nu. Agnes modtager valg.
 9. Bestyrelserne for fællederne 1-6 har hver valgt et bestyrelsesmedlem, samt en suppleant til Amba bestyrelsen. Navnene oplyses på generalforsamlingen
 10. Valg af medlemmer af Dige laget Dalbybugten. Udvalget består af 3 – 4 medlemmer der vælges for et år ad gangen. Glen Frank og Leif Lau Jeppesen modtager genvalg. Holger Hornemann opstiller.
 11. Valg af 2 revisorer. Henrik Rasmussen og Kurt Kjærsgård modtager genvalg.
 12. Valg af 2 revisor suppleanter. Jess Rennen og Anni Stolzenbach
 13. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor. Lotte Renbo Larsen, den nuværende foreslås at fortsætte.
 14. Eventuelt, det meste kan drøftes men intet kan besluttes

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Eventuelle indkomne forslag samt de fulde regnskaber, budgetter samt andre relevante bilag kan læses på hjemmesiden.

Generalforsamling i Østerende

Til andelshaverne i Østerende.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag den 16. marts 2022 kl. 19.00

i Dalumhallen, Mejerivej 1, 5260 Odense S.

Andelshavere, som kunne tænke sig at hjælpe foreningen som bestyrelsesmedlem eller suppleant, bedes kontakte bestyrelsen.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020 og 2021 til godkendelse

samt budget for 2022

 • Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen foreslår kontingentstigning på 50 kr. pr. kvartal
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er:

Henrik Nielsen for 1 år – modtager genvalg

Birgitte Hansen for 1 år – modtager genvalg

Jette Bro Jørgensen for 1 år – modtager genvalg

Teddi Clift for 2 år – modtager genvalg

Eddie Rasmussen for 2 år – modtager genvalg

 • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter – på valg er:

Knud Andersen

Lars Hansen

 • Valg af 2 revisorer – på valg er:

Bent Jensen

Jørgen Pindstofte

 • Valg af 1 revisorsuppleant – på valg er:

Rene Bakke

 • Eventuelt

Vel mødt til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Vedlagt: Regnskab 2020 og 2021 – Budget for 2022

Generalforsamling aflyst

Generalforsamlingen er aflyst ! Læs meddelelsen

Aflysning af ordinær generalforsamling, onsdag den 22. april 2020.

Grundet CORONA pandemien og de begrænsninger der er i denne forbindelse, aflyses ovenstående forsamling.

Ny generalforsamling afholdes den 2. september 2020 i stedet, samme tid kl. 19.00 og sted, Hjallese forsamlingshus, forudsat myndighederne giver tilladelse hertil.

Generalforsamlingen afholdes med samme dagsorden/program som var det den oprindeligt planlagte forsamling.

Alle møde dokumenter vedrørende mødet, blev lagt på vores hjemmeside den 19. marts, af vores Webmaster. Her vil al fremtidig oplysning om status for afholdelse af generalforsamlingen offentliggøres som tidligere udmeldt.

Den øvrige bestyrelse har i tråd med min udmelding om ikke at fortsætte i en ny valg periode, skriftligt meddelt mig, de ikke længere ønsker at arbejde i Amba bestyrelsen med samme begrundelse som jeg har udmeldt.

Det betyder bestyrelsen stiller deres pladser til rådighed for generalforsamlingen.

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Eddie Rasmussen

Formand

Generalforsamling 2020

Til andelshaverne i Østerende.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
onsdag den 11. marts 2020 kl. 19.00

i Dalumhallen, Mejerivej 1, 5260 Odense S.

Andelshavere, som kunne tænke sig at hjælpe foreningen som bestyrelsesmedlem eller suppleant, bedes kontakte bestyrelsen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019 til godkendelse samt budget for 2020
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er:

Teddi Clift – modtager genvalg

Eddie Rasmussen – modtager genvalg

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter – på valg er:

Knud Andersen

Lars Hansen

 1. Valg af 2 revisorer – på valg er:

Bent Jensen

Jørgen Pindstofte

 1. Valg af 1 revisorsuppleant – på valg er:

Rene Bakke

 1. Eventuelt

Vel mødt til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen